Header Ads

Sự Thật Luôn Thắng - Truth Always Triumphs


Two women were brought before King Solomon. Both these women had a quarrel over a single baby. Each woman was saying that she was the baby's mother.

One lady said, "Oh King! I am the baby's mother".

The other lady said, "Oh King! Believe her not. She is not the mother. I am the mother of the child".

King Solomon was confused. After a deep thought he said,

"Cut the baby into two and give one part to each mother".

One woman was silent. The other cried "Oh King! Let her have the baby. Let the baby live".

The king gave the child to the crying mother.

***

Hai người đàn bà được đưa tới Vua Solomon để được phân xử. Hai  bà này tranh cãi giành nhau một đứa bé.  Người nào cũng nói rằng đứa bé là con của mình.

Một bà nói, "Tâu Bệ Hạ!  Tôi là mẹ đẻ của đứa bé". 
Bà kia nói, "Tâu Bệ Hạ! Xin Bệ Hạ đừng tin!  Bà ấy không phải là mẹ nó đâu!  Tôi mới thật sự là mẹ của đứa bé". 

Vua Solomon cảm thấy hoang mang khó xử.  Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, ngài bèn phán,

"Hãy chặt đứa nhỏ ra làm hai phần và mỗi người mẹ sẽ được một phần". 

Một trong hai bà làm thinh.  Nhưng bà kia lại khóc lóc và nói, "Xin Bệ Hạ hãy giao đứa bé cho bà ấy.  Xin Bệ Hạ hãy để cho đứa bé được sống". 

Nhà vua bèn giao đứa bé cho người mẹ đang khóc.

Lê Tùng
Powered by Blogger.