Header Ads

Câu Chuyện Bên Tách Trà #34 - Nhận Thức Rõ Ràng Của Ni Cô Liễu Nhiên


Thành ngữ Mỹ có câu “Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường (Where there's a will, there's a way).” Đại ý nói rằng, nếu một người quyết tâm làm việc gì, thì người ấy sẽ tìm ra đường lối, hay phương pháp để thực hiện điều mong muốn.

Trong ngụ ngôn, cổ tích và lịch sử của mọi nền văn hoá trên thế giới đều có rất nhiều chuyện mang ý nghĩa quyết tâm, quyết trí, để đạt mục đích. 

Trong câu chuyện Bên Tách Trà hôm nay, chúng tôi xin kể cho quý vị nghe công án Thiền số 50, có tên là “Nhận Thức Rõ Ràng Của Ni Cô Liễu Nhiên”. Đây là câu chuyện Thiền đặc sắc, nói lên sự quyết tâm tu thiền, tìm giác ngộ của sư cô Liễu Nhiên. Để vượt những thử thách, những rào cản trên con đường tìm đạo, ni cô đã chứng tỏ sự quyết tâm bằng một hành động mà chưa chắc người thứ hai nào có thể làm được.No comments

Powered by Blogger.