Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 121 - Người Chăn Cừu Và Con Sư Tử

Người Chăn Cừu Và Con Sư Tử

Ngày nọ người chăn cừu kia
Nhận ra rằng đã mất đi mấy cừu
Giận dữ anh tuyên bố rằng
Bắt được kẻ trộm sẽ trừng trị ngay.

Chắc có chó sói gần đây
Anh đến hang động ở ngay vùng đồi
Cầu thánh thần: "Hãy giúp tôi
Tìm được kẻ trộm tôi thời hiến dâng
Một con bê béo ngon lành
Thần hãy chứng giám lòng thành của tôi."

Thời lâu mỏi mắt tìm tòi
Sói đâu chẳng có những nơi hang này
Qua một hang lớn gần ngay
Thấy con Sư Tử ngồi đây đang chờ
Cạnh nó một con cừu tơ
Bị Sư Tử bắt đang chờ để ăn
Người hoảng kinh, quỳ khấn rằng:
"Sẽ cúng bò đực cho lần hiến dâng 
Đuổi Sư Tử, cầu xin thần
Bắt kẻ cắp đó chẳng cần nữa đâu."

Người đời vẫn có nói câu:
"Hãy nên cẩn thận khi cầu thần linh."

Bùi Phạm Thành
(ngày 13 tháng 5 năm 2021)

The Shepherd And The Lion
by Aesop

A Shepherd, counting his Sheep one day, discovered that a number of them were missing.

Much irritated, he very loudly and boastfully declared that he would catch the thief and punish him as he deserved. The Shepherd suspected a Wolf of the deed and so set out toward a rocky region among the hills, where there were caves infested by Wolves. But before starting out he made a vow to Jupiter that if he would help him find the thief he would offer a fat Calf as a sacrifice.

The Shepherd searched a long time without finding any Wolves, but just as he was passing near a large cave on the mountain side, a huge Lion stalked out, carrying a Sheep. In great terror the Shepherd fell on his knees.

"Alas, O Jupiter, man does not know what he asks! To find the thief I offered to sacrifice a fat Calf. Now I promise you a full-grown Bull, if you but make the thief go away!"


We are often not so eager for what we seek, after we have found it.

Do not foolishly ask for things that would bring ruin if they were granted.


No comments

Powered by Blogger.