Header Ads

Truyện Lạ Nước Nam: Phù Đổng Thiên Vương


Phù Đổng Thiên Vương

Đời vua Hùng Vương thứ ba
Quốc gia giàu mạnh thái hoà một phương
Chểnh mảng triều cống bắc phương
Vua Ân vì thế tính đường xâm lăng.

Hùng Vương triệu tập quần thần
Để cùng tìm cách chống quân giặc thù
Có người hiền sĩ bẩm thưa:
"Cầu Long Vương để ngài đưa quân về."
Hùng Vương thuận ý vừa nghe
Lập đàn cầu cúng hướng về Long Vương.

Ba ngày cầu cúng thắp hương
Trời nổi giông bão Long Vương hiện hình
Hùng Vương bẩm báo sự tình
Long Vương mới nói: "Việc binh biến này
Ba năm sau mới tới đây
Luyện tập binh sĩ chờ ngày chiến chinh
Tìm người tài giỏi giúp mình
Phong tước trọng thưởng công minh nhân tài
Như thế mới kiếm được người
Đứng ra giúp nước trong ngoài bình yên."

Hùng Vương làm theo lời khuyên
Luyện tập binh lính thường xuyên chuyên cần
Ba năm sau quân giặc Ân
Tràn qua biên giới xâm lăng cõi bờ.

Hùng Vương ngay lúc bấy giờ
Sai người đi khắp nơi mà tìm ra
Người tài cứu giúp nước nhà
Như Long Vương dặn vẫn là chưa quên.

Sứ giả đến quận Vũ Ninh
Đến làng Phù Đổng để tìm tài nhân
Trong làng có một phú ông
Ông sáu mươi tuổi con rằng lên ba
Một lời chưa thể thốt ra
Chỉ nằm ngửa đó để mà ăn thôi
Người Mẹ nói bỡn một lời:
"Mong con lớn mạnh nên người tài ba
Đánh giặc đền công mẹ cha
Nằm ngửa ra đó thật là uổng công."

Thình lình đứa trẻ thưa rằng:
"Gọi sứ giả hỏi xem chăng việc gì."
Mừng rỡ làm theo tức thì
Sứ giả đến hỏi: "Việc gì nói ra."

Đứa trẻ ngồi dậy nói là:
"Tâu vua ngựa sắt cho ta hãy làm
Gươm dài, mũ sắt sẵn sàng
Giặc Ân ta sẽ dẹp tan dễ dàng."

Sứ giả tâu vua rõ ràng
Hùng Vương mừng rỡ vội vàng làm ngay
Ngựa sắt, kiếm, mũ đem ngay
Đến đất Phù Đổng bày ngay trước nhà.

Đứa trẻ xin cùng Mẹ Cha
Nấu cơm nhiều để ăn mà lớn lên
Lạ thay như thể thần tiên
Càng ăn càng lớn xong liền vươn vai
To như thiên tướng nhà trời
Nhảy lên lưng ngựa tay thời vung gươm.

Gặc Ân vừa tới Trâu Sơn
Thiên vương vụt đến chặn đường tiến quân
Ngựa sắt phun lửa rần rần
Vung gươm chém giết, giặc Ân chạy lùi
Ân vương cũng mạng vong thôi
Chỉ trong một trận tan rồi giặc Ân.

Sau khi trận chiến đã xong
Sóc Sơn là chỗ sau cùng đến nơi
Bỏ giáp cỡi ngựa về trời
Để dấu chân lại cho người đời sau.

Hùng Vương tưởng nhớ công lao
Lập miếu thờ phượng khác nào thiên vương
Phong là Phù Đổng Thiên Vương
Ngày 4 tháng 9 cúng dường hàng năm.

Sau sáu trăm bốn bốn năm
Nhà Ân chẳng dám xâm lăng cõi bờ
Thánh Gióng, người dân tôn thờ
Vệ Linh tạc tượng xuân thu cúng dường.

Bùi Phạm Thành
(ngày 14 tháng 6 năm 2021)


Chú thích: Tranh Phù Đổng Thiên Vương phá giặc Ân của Đông Hồ

Dựa theo: 
Truyện Lạ Nước Nam
(Lĩnh Nam Chích Quái)
Bản dịch của Lê Hữu Mục
Khai Trí xuất bản lần thứ nhất, năm 1960

Nhận xét:
Đọc lịch sử Việt Nam, từ thời lập quốc đã có xung đột với Tàu, bởi vì người Tàu luôn luôn muốn xâm chiếm toàn cõi phía nam của họ. Nếu không có dân tộc Việt Nam thì có thể nói là các quốc gia Việt Nam, Lào, Thái Lan và Cam Bốt sẽ là đất của Tàu. Trong lịch sử người Việt chống Tàu thì có một chuyện nổi bật là chuyện Phù Đổng Thiên Vương. Nếu bỏ qua sự thêm thắt có vẻ thần thoại thì chúng ta thấy rằng vua Hùng Vương thứ ba đã chuẩn bị quân sĩ trong ba năm, và Phù Đổng Thiên Vương có thể là một đội kỵ binh hùng mạnh của những chàng trai trẻ được huấn luyện rất kỹ lưỡng về chiến đấu trên lưng ngựa thời bấy giờ. Đặc biệt là biết dùng thép để làm áo giáp bảo vệ ngựa chiến, và biết dụ địch vào các khu rừng rồi dùng hỏa công tiêu diệt. Kết quả là giặc Ân bị thua, vua nhà Ân chết trận, và nước ta có sáu trăm bốn mươi năm hoà bình sau đó.No comments

Powered by Blogger.