Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 59 - Cáo Và Dê


Cáo Và Dê

Con Cáo trong một ngày kia
Ngã xuống cái giếng trông thì chẳng sâu
Không ra nổi, chờ đã lâu
Con Dê khát nước biết đâu chuyện gì.

Tưởng Cáo uống nước dưới kia
Hỏi rằng "Nước giếng đó thì ra sao?"
Cáo rằng "Nước rất ngọt ngào
Mời bạn nhảy xuống ta nào cùng chia."

Con Dê chẳng chút nghĩ suy
Nhảy ngay xuống giếng rồi thì uống ngay
Con Cáo lợi dụng dịp này
Lưng, sừng Dê để thoát ngay giếng này.

Con Dê khờ khạo hiểu ngay
Cầu xin Cáo giúp một tay thoát nàn
Cáo rằng "Nếu trí khôn ngoan
Nhiều như râu đó thì can cớ gì
Nhảy xuống mà chẳng nghĩ suy
Con đường thoát hiểm có gì hay chăng."

Ở đời nên hãy nhớ rằng
Tìm lối thoát trước, sau cùng tham gia.

Bùi Phạm Thành
(ngày 15 tháng 4 năm 2021)

The Fox And The Goat
by Aesop

A Fox fell into a well, and though it was not very deep, he found that he could not get out again. After he had been in the well a long time, a thirsty Goat came by. The Goat thought the Fox had gone down to drink, and so he asked if the water was good.

"The finest in the whole country," said the crafty Fox, "jump in and try it. There is more than enough for both of us."

The thirsty Goat immediately jumped in and began to drink. The Fox just as quickly jumped on the Goat's back and leaped from the tip of the Goat's horns out of the well.

The foolish Goat now saw what a plight he had got into, and begged the Fox to help him out. But the Fox was already on his way to the woods.

"If you had as much sense as you have beard, old fellow," he said as he ran, "you would have been more cautious about finding a way to get out again before you jumped in."


Look before you leap.


No comments

Powered by Blogger.