Header Ads

101 Truyện Thiền: 59 - Chiến Sĩ Của Nhân Loại

59. Chiến Sĩ Của Nhân Loại

Trong một cuộc tập trận
Một vài người sĩ quan
Thành lập bộ chỉ huy
Thiền viện của Gasan.

Gasan bảo đầu bếp:
“Nấu ăn cho sĩ quan
Giống như cho chúng ta
Món ăn rất đơn giản."

Các sĩ quan tức giận
“Chúng tôi là chiến binh
Chiến đấu cho Tổ Quốc
Vì dân mà hy sinh
Phải đối xử tương xứng
Ăn uống phải thuận tình."

Gasan nói lại rằng:
“Chúng tôi là chiến binh
Của tất cả nhân loại
Cứu vớt mọi sinh linh
Chúng ta phải ăn uống
Giống nhau cho công bình."

               oOo

Mỗi người một nhiệm vụ
Chẳng ai được hơn ai
Người cứu nguy Tổ Quốc
Người cứu vớt mọi người.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 15 tgha'ng 7, 2019)

Có lần một đoàn quân Nhật tham dự một cuộc tập trận, và một số sĩ quan thấy cần phải đặt bộ chỉ huy trong thiền viện của Gasan.

Gasan bảo đầu bếp: “Dọn cho các sĩ quan những món đơn giản như chúng ta ăn.”

Các sĩ quan tức giận, bởi vì họ quen được ưu đãi. Một sĩ quan đến gặp Gasan và nói: “Ông nghĩ chúng tôi là ai? Chúng tôi là chiến sĩ, hy sinh mạng sống cho tổ quốc. Tại sao ông không đối xử với chúng tôi một cách tương xứng?”

Gasan trả lời một cách cứng rắn: “Anh nghĩ chúng tôi là ai? Chúng tôi là chiến binh của nhân loại, nhắm vào việc cứu vớt tất cả mọi sinh linh.”

Soldiers of Humanity

Once a division of the Japanese army was engaged in a sham battle, and some of the officers found it necessary to make their headquarters in Gasan’s temple.

Gasan told his cook: “Let the officers have only the same simple fare we eat.”

This made the army men angry, as they were used to very deferential treatment. One came to Gasan and said: “Who do you think we are? We are soldiers, sacrificing our lives for our country. Why don’t you treat us accordingly?”

Gasan answered sternly: “Who do you think we are? We are soldiers of humanity, aiming to save all sentient beings.”No comments

Powered by Blogger.