Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 29 - Bó Que


Bó Que

Nhà kia có một người Cha
Đám con trai đó luôn là cãi nhau
Khuyên bảo mãi chẳng được đâu
Người Cha suy nghĩ làm sao giải hoà.

Ngày kia cãi vã diễn ra
Càng nặng lời nói, bất hoà càng tăng
Người Cha liền nghĩ ra rằng
Cầm bó que nói với từng đứa con:
"Hãy bẻ bó que thử coi."
Từng đứa ráng bẻ, đều rồi chịu thua
Lấy ra từng que, ông đưa
Cho con bẻ thử, quá ư dễ dàng
"Các con," người cha nói rằng:
"Một que bẻ chẳng khó khăn chút nào
Một bó cứng rắn biết bao
Bẻ chúng thì khó gấp bao nhiêu lần
Các con hãy nên hợp quần
Cùng nhau chung sức thành công dễ dàng."

Chuyện này giúp ta nhớ rằng
Đoàn kết tạo sức nhiều phần mạnh hơn.

Bùi Phạm Thành
(ngày 11 tháng 4 năm 2021)

The Bundle Of Sticks
by Aesop

A certain Father had a family of Sons, who were forever quarreling among themselves. No words he could say did the least good, so he cast about in his mind for some very striking example that should make them see that discord would lead them to misfortune.

One day when the quarreling had been much more violent than usual and each of the Sons was moping in a surly manner, he asked one of them to bring him a bundle of sticks. Then handing the bundle to each of his Sons in turn he told them to try to break it. But although each one tried his best, none was able to do so.

The Father then untied the bundle and gave the sticks to his Sons to break one by one. This they did very easily.

"My Sons," said the Father, "do you not see how certain it is that if you agree with each other and help each other, it will be impossible for your enemies to injure you? But if you are divided among yourselves, you will be no stronger than a single stick in that bundle."


In unity is strength.


No comments

Powered by Blogger.