Header Ads

Cộng Sản Chết Hết Việt Nam Thái Bình


Tự nhiên lãnh đạo nước ta,
Đang bận tham nhũng chuyển qua từ trần.
Toàn dân mở tiệc ăn mừng,
Đưa lãnh đạo xuống nằm gần Mác-Lê.
Trần Đại Quang, bác sĩ chê,
Bị vi-rút lạ hôn mê hết đời.
Bây giờ đến lượt Đỗ Mười,
Lăn quay tắt thở cuộc đời đi đong.
Nhưng mà chuyện đâu đã xong,
Vẫn còn Xuân Phúc, Kim Ngân xếp hàng.
Luân phiên, lần lượt từ trần,
Cho dân nước Việt yên thân, thái bình.
Nhìn ra cho rõ tình hình,
Còn Nguyễn Phú Trọng dân tình còn đau.
Lãnh đạo chúng nó giết nhau,
Trọng, Phúc, Ngân sẽ rủ nhau xống mồ.
Nằm chung với con cáo Hồ,
Mới mong giữ vững cơ đồ, giang san.
Cộng sản còn, nước nhà tan,
Cộng sản chết hết Việt Nam Thái Bình.

Vương Khẩu Nghiệp
(Đặc San Lâm Viên)

Powered by Blogger.