Header Ads

101 Truyện Thiền - 24: Tụng Kinh


Tụng Kinh

Có một người nông dân
Nhờ vị sư tụng kinh
Cho người vợ đã mất
Được phúc đức siêu sinh.

Sau khi thầy tụng xong
Anh ta mới hỏi rằng:
“Vợ tôi có được phúc
Nhờ tụng kinh hay chăng?"

Vị sư trả lời rằng:
“Không phải chỉ vợ anh
Mà sinh linh tất cả
Đều được hưởng phúc lành."

“Nếu mọi người đều hưởng
Vợ tôi lại yếu đuối
Sẽ bị người ăn hiếp
Lấy hết phúc đức thôi.”

Với lo lắng trong lòng
Người nông dân lại nói:
“Vậy thì thầy có thể
Tụng riêng cho vợ tôi?"

Sư rằng: “Là Phật tử
Khi dâng cúng cầu kinh
Là cầu mong phước đức
Cho toàn thể sinh linh."

Người nông dân nói rằng
“Tên láng giềng dữ dằn
Xin thầy một ngoại lệ
Gạt hắn ra được chăng?"

               oOo

Tụng kinh và cầu phúc
Mà lòng đầy ích kỷ
Nếu không mang thêm tội
Cũng chẳng được lợi gì.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 20 tháng 6, 2019)Một nông dân nhờ một vị sư thuộc phái Thiên Thai tụng kinh cho vợ đã qua đời. Sau khi sư tụng xong, người nông dân hỏi: “Thầy có nghĩ là vợ tôi nhận được phúc đức nhờ tụng kinh không?

Vị sư trả lời “Không những chỉ là vợ anh, mà tất cả sinh linh đều hưởng lợi nhờ tụng kinh."

Nếu thầy nói tất cả mọi sinh linh đều có lợi,” người nông dân nói, “vợ tôi yếu đuối và những người khác sẽ ăn hiếp cô ấy, lấy đi phước đức của cô ấy. Vậy thầy làm ơn tụng kinh chỉ cho cô ấy thôi.”

Vị sư giải thích rằng khi người Phật tử dâng cúng và cầu phước đức thì sẽ đến với tất cả sinh linh.

Đó là lời dạy rất hay,” người nông dân kết luận, “nhưng thầy làm ơn cho một ngoại lệ. Tôi có anh chàng láng giềng lỗ mãng và dữ dằn với tôi. Thầy làm ơn loại trừ hắn ra ngoài mọi sinh linh khác.Reciting Sutras

A farmer requested a Tendai priest to recite sutras for his wife, who had died. After the recitation was over the farmer asked: “Do you think my wife will gain merit from this?

Not only your wife, but all sentient beings will benefit from the recitation of sutras,” answered the priest.

If you say all sentient beings will benefit,” said the farmer, “my wife may be very weak and others will take advantage of her, getting the benefit she should have. So please recite sutras just for her.

The priest explained that it was the desire of a Buddhist to offer blessings and wish merit for every living being.

That is a fine teaching,” concluded the farmer, “but please make one exception. I have a neighbor who is rough and mean to me. Just exclude him from all those sentient beings.”No comments

Powered by Blogger.